Upravljanje in vzdrževanje

Vsaka stavba potrebuje nekoga, da jo redno vzdržuje, skrbi za red, čistočo in mir v stavbi in njeni neposredni okolici ter zagotavlja neprekinjeno delovanje vseh procesov oz. sistemov. V večstanovanjskih stavbah to nalogo opravljajo upravljavci stavb. 

Upravljanje večstanovanjskih stavb in stanovanj podrobneje določata Stanovanjski zakon in Stvarnopravni zakonik. 

V Stanovanjskem zakonu je opredeljeno, da mora imeti večstanovanjska stavba, ki ima več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, upravnika stavbe. Upravnika lahko izberejo lastniki s podpisi etažnih lastnikov, katerih delež predstavlja več kot polovico etažne lastnine v večstanovanjski stavbi. Če upravnik ni določen, lahko vsak etažni lastnik predlaga, da ga določi sodišče v nepravdnem postopku. 

Stroške upravljanja in stroške, ki izvirajo iz stavbe, krijejo vsi etažni lastniki v skladu s solastniškimi deleži. S pogodbo o medsebojnih odnosih se lahko delitev stroškov določi tudi drugače.

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.