Vzdrževanje nepremičnin

Vzdrževanje predstavlja materialna vlaganja, ki ohranjajo uporabno vrednost stanovanj in stanovanjskih stavb ves čas njihove uporabe. Menimo, da je vzdrževanje najpomembnejši del upravljanja, saj je od obsega vzdrževanja stavbe odvisna tudi kakovost bivanja v njej. 

Vzdrževanje večstanovanjske stavbe bo zagotovo uspešnejše, če bo načrtovano. V načrtu vzdrževanja etažni lastniki za obdobje od enega do petih let določijo: 

 • vzdrževalna dela, ki bodo opravljena v določenem obdobju, 

 • sredstva, ki so potrebna za izvajanje načrtovanih del in 

 • način zagotavljanja denarnih sredstev.

Poznamo tri vrste vzdrževanja:

 • intervencijska vzdrževalna dela

 • Dela, ki so nujna za preprečitev, nastanek ali odpravo škode oz. nevarnosti za zdravje oz. življenje stanovalcev in drugih občanov.
 • investicijsko vzdrževanje

 • Tovrstno vzdrževanje mora izvajati lastnik z namenom ohranitve uporabne vrednosti posameznega elementa stanovanja (stavbno pohištvo, pod, vgrajena oprema) in stanovanjske hiše (skupni deli, objekti ipd.) in predstavlja večja popravila elementov in njihovo zamenjavo.
 • tekoče vzdrževanje

 • Za zagotavljanje normalnih pogojev bivanja je potrebno redno vzdrževanje skupnih prostorov in gradbenih elementov stavbe, kot so nosilna konstrukcija, fasade, strehe, stopnišča in drugo, vseh inštalacij (vodovodna, električna, plinovodna in toplovodna napeljava, dvigala, ipd).


Storitve vzdrževanja, ki jih nudimo: 

 • izdelava programa vzdrževalnih del (letni in dolgoročni), 

 • nujna intervencijska vzdrževalna dela, 

 • organizacija in izvedba odprave poškodb v stanovanjih ter na skupnih delih in napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnico, 

 • organizacija adaptacij, 

 • periodični pregledi nepremičnine ter zbiranje podatkov za potrebna vzdrževalna dela ali prenovo, 

 • izdelava letnih poročil o izvedenih vzdrževalnih delih, 

 • pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za vsa vzdrževalna dela, 

 • urejanje okolice in čiščenje snega, 

 • pregledi in vodenje požarnih evidenc, 

 • priprava in sklepanje pogodb za večja vzdrževalna dela in dolgoročnih pogodb o servisiranju. (redni servisi na skupnih delih in napravah)


Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.