Zgodovina

Z združitvijo Stanovanjskega podjetja in Zavoda za komunalno dejavnost je bilo v letu 1966 ustanovljeno Stanovanjsko in komunalno podjetje Brežice. Podjetje je poleg osnovnih komunalnih dejavnosti izvajalo še vzdrževanje stanovanjskih objektov civilnega in vojaškega sklada ter vrsto storitvenih obrtnih dejavnosti, kot so: čevljarstvo, šiviljstvo, steklarstvo, pranje perila, mizarstvo, soboslikarstvo in krovstvo.

Nekaj teh dejavnosti se je v podjetju ohranilo vse do danes, predvsem zaključna dela v gradbeništvu. Do leta 1971 so se ostale dejavnosti ali opustile ali odcepile od delovne organizacije. Leta 1968 je bila kupljena poslovna stavba na Cesti prvih borcev 9, kjer je še vedno sedež podjetja. Za področje stanovanjskega gospodarstva je bila leta 1976 ustanovljena interesna skupnost. Ob tem je bilo vzdrževanje stanovanjskega sklada preneseno na Stanovanjski investicijski sklad in delovna organizacija preimenovana v Komunalno in obrtno podjetje Brežice. Naslednja sprememba organiziranosti je začela veljati v letu 1978. Cestni sklad, ki je deloval v okviru SO Brežice, se je odcepil od občine in se vključil kot posebna enota v okviru KOP-a. Tako je bilo do leta 1985, ko so bile cestne dejavnosti odvzete in prenesene na cestno podjetje.

Na podlagi novega zakona o komunalnem gospodarstvu je bilo treba leta 1986 zopet ubrati novo pot, zato se je kolektiv odločil ustanoviti dve temeljni organizaciji, in sicer TOZD Komunalo in TOZD Gradbeništvo in obrt ter Delovno skupnost skupnih služb. Ti sta bili že v letu 1989 odpravljeni, saj je bilo dokazano, da je takšna organiziranost neracionalna. Ime podjetja je ostalo nespremenjeno.

Po sprejemu zakona o podjetjih je leta 1991 prišlo do reorganizacije. Na podlagi občinskega Odloka o organiziranju javnega podjetja je bilo ustanovljeno Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, p.o.. Namen ustanovitve javnega podjetja je bil zagotavljanje in opravljanje stanovanjskih in komunalnih dejavnosti. Že iz spremembe naziva je razvidno, da se je spremenil tudi obseg poslovanja. Podjetje je ponovno pričelo opravljati stanovanjske storitve, saj je bil v tem času razpuščen Stanovanjski investicijski sklad, kmalu zatem, še v istem letu, pa je bil sprejet tudi stanovanjski zakon in s tem privatizacija takratnih stanovanj v družbeni lasti. V podjetju je bil poleg komunalnega in gradbenega sektorja ustanovljen še stanovanjski sektor.

Na podlagi 76. člena Zakona o gospodarskih javnih službah so se iz premoženja podjetja prenesli v lastništvo Občine Brežice objekti in naprave komunalne infrastrukture. V skladu z 69. členom istega zakona je bil izračunan delež družbenega kapitala, pridobljenega v okviru financiranja preko sistema financiranja javne porabe. Izračun je bil izdelan na podlagi Uredbe o načinu ugotavljanja deležev družbenega kapitala, ki po zakonu o gospodarskih javnih službah postanejo lastnina občine Brežice. Ugotovljeni delež je predstavljal 24,5 % celotnega kapitala podjetja. Izvršni svet je dne 23.5.1994 sprejel sklep, da 24,5 % premoženja podjetja preide v lastnino občine Brežice. Po določitvi deleža družbenega kapitala in glede na dejstvo, da ta ni bil večji od 50 %, se je za preostali del pričelo lastninjenje po Zakonu o gospodarskih družbah. Izdelan je bil program na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in posredovan v potrditev in odobritev Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo. Prvo soglasje je bilo pridobljeno v letu 1995, drugo in vpis v sodni register pa dne 8.10.1996. S tem je bilo lastninjenje zaključeno.

V letu 2006 je bila realizirana dokapitalizacija delniške družbe, ki je uspela v celotni višini odobrenega kapitala, ki je znašal 50 % osnovnega kapitala. Število delnic se je povečalo iz 54.477 na 81.715. Osnovni kapital družbe znaša 340.990,65€.Večjih statusnih sprememb po letu 2006 ni bilo, je pa v letu 2012 prišlo do prenehanja opravljanja vseh komunalnih dejavnosti , oziroma obveznih javnih gospodarskih služb, ker je Občina Brežice za izvajanje le-teh ustanovila novo javno podjetje in se je izvajanje teh storitev preneslo na novo podjetje.

Z letom 2013 je kot naša glavna dejavnost v poslovnem registru tako registrirana gradbena dejavnost, ki obsega zelo širok spekter storitev. Druga poglavitna dejavnost družbe pa še naprej ostaja stanovanjska dejavnost, kjer se trudimo s svojim bogatim znanjem in upravniškimi izkušnjami zadovoljiti čim širši krog uporabnikov tako na področju upravljanja stanovanj kot tudi na področju upravljanja s poslovnimi objekti in seveda vsej široki paleti storitev ki so povezana s to dejavnostjo.

Naše storitve obsegajo različne dejavnosti, kot so:
gradbena dela, asfaltiranje in prodajo asfalta, košnjo in pluženje, prodajo gradbenega materiala, najem opreme in vozil, upravljanje in vzdrževanje ter oddajo prostorov in objektov.